Fevzi Çakmak Mah. No:25 Gümüldür – İzmir/Türkiye 0232 530 01 06
 

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

 

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz ürün hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı 

Bugüne kadar ŞAHİNLER DERİ İLET.İNŞ.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ  Olarak Turizm sektörünün hassasiyeti gereğince Misafirlerimizden ya da Misafir adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi 

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin  ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Misafirlerimizin, Misafir  adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan ve bize hizmet sunan (taşeron) şirketlerin Misafirleri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma:ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  tarafından hazırlanmıştır.Kişisel verileri işlenen kişiler,ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi 

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece Misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi 

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler geri dönmeyecek şekilde silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ Bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir.ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , Misafir ler ya da ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği 

Kişisel veriler gizlidir ve ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve Misafirlerimizin ve Misafir adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Veri işleme amaçları 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  ’in kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metinlerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve Misafir lere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

V. Misafir, muhtemel Misafir ve iş ve çözüm ortakları verisi 

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi 

Misafirlerimiz ve muhtemel Misafirlerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, Misafirin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde Misafirlerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın Misafir adaylarımızın bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme 

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ riayet etmektedir. Alınacak onay, firmamızın mal ve ürün ve hizmetlerin i tanıtmak, pazarlamak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsar. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ’in hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ’in veri işlemesi 

Firmamızın sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili kişisel veriler meşru amaçlar doğrultusunda işlenebilir. Veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , ürün ve hizmetlerin  daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  ,Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ   ,kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri,  internet  ve çerezler

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ’e ait web sitesi/leri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize

 

 

Çerezleri Kullanım Amacı

Çerez Türü

Google(analytics, doubleclick)

Ölçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler

Facebook

Reklam Ticari çerezler

Insider

Ölçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler

Hotjar

Ölçümleme
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler

3üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse)

Reklam İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler

 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  (www.gumuldurresorthotel.com) www.grandsahinsgumuldurresort.com

Web Sitesinde Kullanılan Çerezler

Gizlilik Politikası uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılmaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemekte dir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler 

Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezleri 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari çerezler 
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Çerezleri nasıl silebilirim? 

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumun dan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

VI. Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık ürün ve hizmetlerin den yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgünlenerek kullanılır.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

Telekomünikasyon ve internet 

Şirketimiz içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 

Kişisel veriler, ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ iştirakleri ile paylaşılabilir.

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  ’nin iş ortaklarına, » Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerimizi yerine getirmek için gerekli ürün ve hizmetlerin sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ’nin tedarikçilerine,

»Şirletimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ’nin çözüm ortaklarına,ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ’nin iştiraklerine , kanunda kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. İlgili kişinin hakları 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

 

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini şirketimiz resmi internet adresi http://www.gumuldurresorthotel.com www.grandsahinsgumuldurresort.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ adresine fiili olarak, noter aracılığı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, sizi ispatlanabilir kılan kayıt sistemine sahip şekilde yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  , başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi 

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  ’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem güvenliği 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve Misafirlerimizin ve Misafir  adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ  , kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yapar ya da yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ , kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili http://www.gumuldurresorthotel.com www.grandsahinsgumuldurresort.com adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

İletişim 

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız ve talepleriniz için aşağıdaki formun çıktısını alıp doldurduktan sonra, altta bulunan adrese iadeli taahhütlü mektup gönderebilirsiniz.

 

ŞAHİNLER DERİ İLET. İNŞ. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ 

Fevzi Çakmak Mah. No:25 Gümüldür – İzmir/Türkiye

WhatsApp ile iletişime geç